skip to Main Content

Tomasz Herok | There’s No Such Thing as “The Method of Cases”

Filozofická fakulta Univerzity Palackého Křížkovského 513/12, Olomouc

Searle’s Chinese Room, Chalmers’s zombies, Gettier cases, Frankfurt cases, trolley cases: it’s commonly assumed all these are instances of a distinct philosophical method, often called “the method of cases”, and the goal of metaphilosophy must be to adequately describe and…

Pavel Floss | Komenský a základy modernity ve filosofii, vědě, náboženství a politice

Filozofická fakulta Ostravské univerzity Reální 1476/5, Ostrava

Ve svém vystoupení chci vylíčit Komenského vztah k hlavním představitelům konstituujícího se novověku – v oblasti filosofie ke kartezianismu, v oblasti vědy ke kopernikanismu, ve sféře náboženství k socinianismu a v oblasti politické filozofické k dobovému machiavellismu. Zhodnotím povahu Komenského kritiky…

Pavel Hobza | Aristotelská epagogé a indukce

Filozofická fakulta Univerzity Palackého Křížkovského 513/12, Olomouc

Ačkoli naše pojetí indukce vychází z aristotelské epagogé (byl to pravděpodobně Cicero, kdo tento řecký termín poprvé přeložil do latiny jako inductio), ve svém příspěvku se pokusím ukázat, že Aristotelova epagogé nemá s indukcí příliš společného. Na rozdíl od indukce,…

Jaroslav Franc | Spor o zbožštění člověka v koptské církvi

Filozofická fakulta Ostravské univerzity Reální 1476/5, Ostrava

Ve dvacátém století probíhal mezi arabsky hovořícími koptskými křesťany spor o nauku o zbožštění člověka. Hlavními postavami byl koptský mnich a opat kláštera sv. Makária Matouš Chudý a alexandrijský patriarcha Šenut III. Impulzem pro diskusi se staly anglické překlady ruských…

Boris Cvek | Pragmatismus a experimentální věda

Filozofická fakulta Univerzity Palackého Křížkovského 513/12, Olomouc

Klasický pragmatismus je v zásadě optimistickou filozofií, která odmítá stagnaci dovršeného poznání ve jménu neustálého zkoušení a objevování něčeho, co bude v praxi fungovat lépe. Jenže „lépe“ a „praxe“ jsou velmi neurčité pojmy, spojené v případě klasického pragmatismu takřka neodmyslitelně…

Pavol Hardoš | „Gender ideológia“, „politická korektnosť“ a gramatika konzervativizmu

Filozofická fakulta Univerzity Palackého Křížkovského 513/12, Olomouc

Jadrom konzervatívnej ideológie je reakcia na vnímané spoločenské zmeny ohrozujúce niektoré jestvujúce hierarchické vzťahy. V rámci tejto reakcie konzervativizmus konštruuje „tradície“ jestvujúcich poriadkov a zrkadlové diskurzívne pojmy, ktorými prezentuje svoju ideologickú kritiku hroziacich zmien. Opierajúc sa o „morfologickú“ analýzu ideológii,…

Jan Puc | Nevědomí jako dvojznačné vědomí: Merleau-Pontyho fenomenologická kritika psychoanalýzy

Filozofická fakulta Univerzity Palackého Křížkovského 513/12, Olomouc

Postoj současné fenomenologické filozofie vůči psychoanalýze je dvojznačný. U autorů jako R. Bernet, J. Brudzinska či T. Fuchs nacházíme přesvědčení, že psychoanalýza tematizuje s velkou vnímavostí klíčové aspekty lidské existence, stejně tak ale velkou zdrženlivost vůči pojmům, jimiž se psychoanalýza…

Filip Tvrdý | Od epistemických neřestí ke konspiračním teoriím

Filozofická fakulta Univerzity Palackého Křížkovského 513/12, Olomouc

Epistemologie ctností a neřestí je filozofický směr, který usiluje o identifikaci charakterových vlastností vedoucích k úspěchu či neúspěchu při formulaci zdůvodněných a pravdivých přesvědčení. Ve svém příspěvku se pokusím ukázat, že takový přístup je slibnějším projektem než předchozí pokusy o…

Lukáš Bielik | Abdukcia a jej miesto vo vede a filozofii

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Arna Nováka 1/1, Brno

Abdukcia patrí popri dedukcii a indukcii k dôležitým myšlienkovým postupom, ktoré využívame v empirických vedných disciplínach, v bežnom živote i vo filozofii. Najskôr rozlišujem abdukciu ako myšlienkový postup a abdukciu ako argument, ktorý je jeho výsledkom. Následne približujem dve tradične…

Jana Holíková | Minimálně univerzální lidská práva

Filozofická fakulta Univerzity Palackého Křížkovského 513/12, Olomouc

Lidská práva i přes své uznání v mezinárodních úmluvách stále vzbuzují otázky ohledně své kompatibility s kulturami rozlišných hodnot a náboženství. Jelikož se lidská práva vyvinula na Západě z práv přirozených, čelí kritice, že jde o imperialistickou snahu vnucovat jiným…

Tomáš Nejeschleba | Co je imanence? K panpsychismu a panteismu v renesanci

Filozofická fakulta Ostravské univerzity Reální 1476/5, Ostrava

Termín imanence je ve filosofii spjat s moderní dobou, avšak podle některých obhájců tzv. filosofie imanence, která začíná Descartem a vrcholí Hegelem (G. Gentile), byly její základy položeny již v době renesanční. V návaznosti na toto tvrzení se přednáška bude…

Hana Budíková | Nahlédnutí do židovského averroismu: definice pohybu podle Jedaji ha-Pniniho

Filozofická fakulta Univerzity Palackého Křížkovského 513/12, Olomouc

„Židovský averroismus“ je specifický kulturní fenomén související s podobou přijetí aristotelské filozofie západoevropskými Židy, přičemž prostředníkem mezi touto filozofií a jejími recipienty byla osobnost Averroa. O jeho významu svědčí skutečnost, že první hebrejské překlady jeho spisů vznikly ve 13. století,…

Back To Top