skip to Main Content

Tomáš Hejduk | Nepolitická politika v životě a díle Jana Patočky a Ladislava Hejdánka

Filozofická fakulta Univerzity Palackého Křížkovského 513/12, Olomouc

V přednášce usiluji o vyjasnění konceptů politična, politiky a nepolitické politiky v životě a díle Jana Patočky a Ladislava Hejdánka. Kladu si otázku, jak známou nepohnutou pozici („vědění“) Charty 77 a s ní spojené neoblomné vystupování navenek (pod které se…

Jan Votava | Filozofické problémy efektivního altruismu

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Arna Nováka 1/1, Brno

Efektivní altruismus je mladý myšlenkový směr a hnutí, které se snaží orientovat svou aktivitu podle pokud možno racionálního a vědecky informovaného zkoumání otázky, jak lze s vynaložením určitého množství zdrojů vykonat co největší množství dobra. Je zřejmé, že s takovým…

Olga Navrátilová | Spekulativní Velký pátek a smrt Boha: Hegelův výklad křesťanství mezi obhajobou a kritikou

Filozofická fakulta Univerzity Palackého Křížkovského 513/12, Olomouc

Kritika náboženství, jež je spojena s postupující sekularizací západní kultury, je již od dob osvícenství vedena ve jménu svobody. V dějinách této kritiky představuje G. W. F. Hegel význačný hlas. V jeho výkladu má náboženství, zejména pak křesťanství, ambivalentní povahu.…

Jozef Matula | Význam diagramu v renesančnom myslení

Filozofická fakulta Ostravské univerzity Reální 1476/5, Ostrava

Prednáška sa bude venovať významu diagramov v dielach renesančných mysliteľov. Diagramy a geometrické obrazce, ktoré nachádzame vo filozofických, teologických alebo medicínskych renesančných spisoch, pomáhali porozumieť zložitým metafyzickým konceptom, odkrývať významy alegorického jazyka alebo slúžili k didaktickým účelom. Na pozadí vybraných…

Petr Dvořák | Filozofická kritika pojetí genderu v současných genderových teoriích

Filozofická fakulta Univerzity Palackého Křížkovského 513/12, Olomouc

Přednáška si klade za cíl 1. osvětlit feministické, marxistické a postmoderní kořeny pojmu genderu a jeho vývoj od šedesátých let dvacátého století; 2. obhájit tezi, že filozofická genderová a transgenderová antropologie, která na tomto pojmu staví, vychází z nesprávných postmoderních…

Radim Brázda | „Tvargle“ a klima: nauka o klimatu z pohledu filozofické antropologie

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Arna Nováka 1/1, Brno

Mohou mít něco společného „Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit“ (1784) od Johanna Gottfrieda Herdera a chutné výrobky z továrny Josefa Wesselse v Lošticích, jejíž počátky sahají do roku 1876? Přednáška představí téma klimatologie z pohledu filozofické antropologie. Naznačí,…

Tomáš Nejeschleba | Teleologie v renesanční anatomii

Filozofická fakulta Univerzity Palackého Křížkovského 513/12, Olomouc

Cílem přednášky je ukázat, jakým způsobem pracovali renesanční anatomové s teleologickými koncepcemi. Studium anatomických pojednání z 16. a počátku 17. století ukazuje, že teleologie tvořila nedílnou součást filozofického pozadí anatomické „revoluce“ a byla prostředkem jak pro ospravedlnění anatomických projektů, tak…

Karel Šebela | Aristotelés vs. moderní logika: sága pokračuje

Filozofická fakulta Univerzity Palackého Křížkovského 513/12, Olomouc

Byla aristotelská logika překonána moderní logikou? V příspěvku se pokusím ukázat, že ne. Tuto tezi hodlám podložit evidencí o tematické a metodické pestrosti aristotelské logiky a diskusí nejznámějšího problému, tzv. existenčního importu. Ten bývá častým bodem třenic mezi moderní a…

Zuzana Rybaříková | Łukasiewicz a Quine o empirických a axiomatických vědách

Filozofická fakulta Univerzity Palackého Křížkovského 513/12, Olomouc

Přestože se Łukasiewiczovy a Quinovy filozofické názory v mnohém liší, v 50. letech se oba shodli v jednom důležitém bodě. Oba tvrdili, že není rozdíl mezi empirickými a axiomatickými vědami. Tato shoda je o to překvapivější, že tento filozofický pohled…

Martina Číhalová | Ontologie procesů v umělé inteligenci

Filozofická fakulta Univerzity Palackého Křížkovského 513/12, Olomouc

V příspěvku budou představeny stávající přístupy k ontologii procesů v informatice a rovněž vlastní návrh autorky, týkající se zejména oblasti umělé inteligence a multiagentních systémů. Do informatiky byl termín ontologie přejat na konci 20. století z filozofie a má zde…

Aviezer Tucker | Historicism: Historiography Out of Bounds

Filozofická fakulta Univerzity Palackého Křížkovského 513/12, Olomouc

The article develops a concept of historicism, parallel to Psychologism and Scientism: A disciplinary overreach, overstepping of disciplinary boundaries. I outline and distinguish five possible types of historicism, founded on distinct and often contradictory philosophies of historiography, its ontology and…

Radim Bělohrad | Děti na míru, nebo pod míru? Etika genetické selekce zdravotně postižených potomků při in vitro fertilizaci

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Arna Nováka 1/1, Brno

Příspěvek se zaměří na současnou kontroverzi týkající se užití in vitro fertilizace v kombinaci s preimplantační genetickou diagnostikou k záměrnému výběru potomka, který bude mít zdravotní postižení. Důraz bude kladen na případ konkrétního postižení – vrozené hluchoty. Zastánci údajného práva…

Back To Top