Raně novověká mosaická fyzika: Případ Jana Bayera (1630–1674)

Místo konání: Brno

Přednášející: Mgr. Jan Čížek, Ph.D. (Ostravská univerzita)

Datum konání: 02. 12. 2019

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace:

Anotace

Přednáška si klade za cíl osvětlit dosud poněkud opomíjený fenomén dějin raně novověké filozofie, jímž je tzv. mosaická fyzika. Tato koncepce přírodní filozofie, jejíž obliba vyvrcholila v 16. a 17. století, spočívala v přesvědčení, že ani tradiční filozofie (s Aristotelem v čele), ani nově se formující přírodní věda nejsou schopny adekvátně poznat svět, pokud opomíjejí svědectví Bible. Právě doslovné čtení Písma svatého, především pak První knihy Mojžíšovy (odtud adjektivum mosaická neboli mojžíšovská), mělo zaručit bezpečné poznání celého světa, jeho vzniku i jeho jednotlivých součástí. V této přednášce bude mosaická fyzika ilustrována na příkladu prešovského učence Jana (Johannese) Bayera (1630–1674), který ve svých dvou rozsáhlých spisech Ostium vel Atrium naturae a Filum labyrinthi vel Cynosura seu Lux mentium universalis předložil vlastní svéráznou koncepci nové biblické přírodní filozofie, v níž ovšem silně rezonují také myšlenky jeho starších současníků, Francise Bacona a Jana Amose Komenského. Bayerovo dílo se proto jeví jako zajímavá sonda do přírodně-filozofického myšlení střední Evropy v polovině 17. století.