Anglosaská filozofie histórie od 2. poloviny 20. storočia

Místo konání: Brno

Přednášející: doc. PhDr. Juraj Šuch, PhD. (Katedra filozofie FF Univerzity Mateja Bela)

Datum konání: 08. 04. 2019

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace:

Anotace

V úvode prednášky sa predstaví problematika diskusie (W. Draya, A. Donagana, M. Scrivena) nad ideou pokrývajúceho zákona pri vysvetľovaní v histórii, ktorú nastolil C. Hempel v polovici 20. storočia. V kontraste s touto ukončujúcou sa diskusiou sa objavili postupne úvahy nad vysvetľujúcim efektom historickej narácie v prácach W. B. Gallieho, A. Danta, L. O. Minka počas 60. rokoch minulého storočia. Následne sa stručne predstaví problém významu naratívneho celku pri konštrukcii historickej narácie v koncepciách Haydena Whita a Franka Ankersmita. V závere prednášky sa priblížia hlavné aspekty kritickej reflexie týchto koncepcií v postnarativistickej pozícii Jouni-Matti Kuukkanena.