Kognitívna veda ako nádejný interdisciplinárny pokus o vysvetlenie fungovania ľudskej mysle

Místo konání: Olomouc

Přednášející: prof. Ing. Igor Farkaš, Dr. (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislavě)

Datum konání: 21. 09. 2016

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace: Stáhnout

Anotace

Kognitívna veda je interdisciplinárnou snahou o vedecké skúmanie mysle, resp. kognitívnych procesov, pričom každá disciplína prináša so sebou svoje metódy skúmania. Kľúčovými konceptmi kognitívnej vedy sú reprezentácia a počítanie, ktoré vysvetlíme v rámci prednášky. Urobíme stručný prehľad hlavných výpočtových prístupov, ktoré sprevádzali vývin kognitívnej vedy od jej počiatkov z polovice minulého storočia: symbolizmus, konekcionizmus, dynamické systémy a pravdepodobnostné modelovanie. Poukážeme na rozdiely medzi týmito prístupmi a budeme argumentovať,  že konekcionizmus má najväčší potenciál poskytnúť na istej úrovni abstrakcie prijateľné vysvetlenie toho, ako ľudská kognícia funguje. V závere prednášky spomenieme kľúčovú úlohu vznikajúcej kognitivnej vývinovej robotiky, ktorá sa snaží o dizajn autonómnych humanoidných robotov s využitím tzv. syntetického prístupu v kombinácii s biologicky inšpirovanými metódami učenia.

Doporučená literatura

Igor Farkaš, „Indispensability of Computational Modeling in Cognitive Science“, Journal of Cognitive Science, roč. 13, čís. 4 (2012), s. 401-435.