Čo je a čo nie je univerzálne na morálnom usudzovaní? Antropologický prínos pre filozofické poznanie

Místo konání: Olomouc

Přednášející: doc. Mgr. Martin Kanovský, Ph.D. (Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislavě)

Datum konání: 05. 10. 2016

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace: Stáhnout

Anotace

Univerzálne základy morálneho poznania boli dlho jednou z hlavných tém filozofických úvah, a to dávno pred Kantom. Hlavnou metódou však bolo introspektívne skúmanie vlastných princípov. Iba v posledných desaťročiach sa začína brať do úvahy obrovská historická a kultúrna diverzita morálnych úsudkov. V príspevku nepôjde o predvedenie triviálneho postulátu "ľudia rôznych kultúr majú rozdielne morálne princípy", ale skôr o prezentovanie interdisciplinárneho výskumu v 9 veľmi rozdielnych kultúrach, ktorý mal jednotnou metodológiou ukázať, ktoré prvky morálnych súdov sú univerzálne a ktoré partikulárne.

Doporučená literatura

John Mikhail, „Universal Moral Grammar: Theory, Evidence and the Future“, Trends in Cognitive Sciences, roč. 11, čís. 4 (2007), s. 143-152.