Explikácia a kritérium jednoduchosti

Místo konání: Olomouc

Přednášející: Mgr. Lukáš Bielik, Ph.D. (Filozofická fakulta UK v Bratislavě)

Datum konání: 12. 10. 2016

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace: Stáhnout

Anotace

Explikácia predstavuje jednu z metód revidovania jazyka vedy i filozofie. Vo svojom príspevku vychádzam z Carnapovho projektu explikácie. Sústreďujem sa pritom na prípady, keď máme k dispozícii dve (resp. viaceré) explikácie, ktoré i) majú spoločné to isté explicandum (t. j. pojem, ktorý je predmetom a východiskom explikácie), a ii) ich explikáty (t. j. pojmy, ktoré majú nahradiť dané explicandum) spĺňajú (carnapovske) podmienky podobnosti, plodnosti a presnosti v (približne) rovnakej miere. V takých prípadoch bude rozhodujúce štvrté kritérium – kritérium jednoduchosti (explikátu). Na rozdiel od Carnapa, ktorý jednoduchosť explikátu chápal ako sekundárnu vlastnosť, ktorú možno posúdiť vo vzťahu k prvým trom kritériám, však toto kritérium chápem ako kľúčové a navyše empiricky testovateľné. Na základe princípu inštrumentálnej jednoduchosti, ktorý navrhujem akceptovať a v prospech ktorého aj argumentujem, platí, že ceteris paribus, čím jednoduchší je explikát, tým pravdepodobnejšie prežije v konkurencii s ostatnými explikátmi.

Doporučená literatura

Rudolf Carnap, „O explikaci“, in Ladislav Tondl a Karel Berka (eds.), Problémy jazyka vědy (Praha: Svoboda, 1968), s. 166-183.