Pojmy dostatočná a nutná podmienka

Místo konání: Olomouc

Přednášející: prof. PhDr. František Gahér, CSc. (Filozofická fakulta UK v Bratislavě)

Datum konání: 09. 11. 2016

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace: Stáhnout

Anotace

Výrazy dostatočná podmienkanutná podmienka (DaNP) sú frekventovane používané nielen vo vede (v matematike, logike, filozofii, prírodných či spoločenských vedách), ale aj v bežnej komunikácii. Dalo by sa očakávať, že vyjadrujú dobre definovateľné pojmy a ich explikácia nevedie k vážnejším problémom. Vzťah dostatočnej podmienky vyjadrujeme najmä spojkou ak-tak (jestliže-, pak; if-, then). Vzťah nutnej podmienky vyjadrujeme najmä spojením len vtedy, keď (- jen tehdy, když; -, only if). Zo všeobecne rešpektovanej definície pojmov DaNP však vyplýva ich symetria (ak je niečo dostatočnou podmienkou niečoho iného, tak to iné je nutnou podmienkou prvého), ktorá nie je intuitívna a ktorú mnohí bádatelia odmietajú. Analýza príkladov z empirickej oblasti vedie k záverom, že táto téza nie je udržateľná. Na báze analýzy procesu dodržania sľubu sme uskutočnili revíziu definícií pojmov dostatočnej a nutnej podmienky. Pre použitie podmienkových spojok je dôležitý súlad troch vektorov: vektora podmienka-podmienené,  vektora relevancie (deskripcia alebo vysvetlenie) a vektora času.

Doporučená literatura

František Gahér, „Sú pojmy dostatočná podmienka a nutná podmienka pre empirickú oblasť symetrické“, Organon F, roč. 18, čís. 3 (2011), s. 331-350.

František Gahér, „Revízia definícií pojmov dostatočná a nutná podmienka“, Organon F, roč. 19, čís. 1 (2012), s. 16-37.