Dvojitý morálny štandard: prečo posudzujem (nielen) Rómov prísnejšie

Místo konání: Olomouc

Přednášející: PhDr. Andrej Findor, Ph.D. (Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislavě)

Datum konání: 23. 11. 2016

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace: Stáhnout

Anotace

Zaujaté morálne usudzovanie týkajúce sa etnických a rasových skupín je často predmetom vedeckého záujmu. Zatiaľ však nevieme veľa o tom, ako môže byť táto zaujatosť bez problémov uplatňovaná a prečo je odolná voči zmene. V našom výskume sme testovali hypotézu podľa ktorej etnická/rasová identita ľudí, ktorí sa správali pochybne z morálneho hľadiska, ovplyvňuje ako bude ich správania posudzované, akým faktormi bude vysvetľované a ako si budú ľudia pamätať toto správanie. Respondenti/ky prísnejšie posudzovali a trestali protagonistov príbehu ak boli Rómovia, ako keď boli Slováci alebo Maďari a takisto mali väčšiu tendenciu prisudzovať dispozičnú zodpovednosť rómskym a situačnú zodpovednosť slovenským a maďarským protagonistom. Okrem toho si o rómskej rodine pamätali nepriaznivejšie informácie aké v skutočnosti čítali. Tieto zistenia sú argumentom v prospech nového, na skupinu orientovaného prístupu k skúmaniu morálneho usudzovania, ktoré doplňuje súčasné prístupy orientované na samotný čin alebo osobu ktorá ho vykonala.

Doporučená literatura

Eric Luis Uhlmann et al., „A Person-Centered Approach to Moral Judgment“, Perspectives on Psychological Science, roč. 10, čís. 1 (2015), s. 72-81.