Etika, estetika, mystika: osobnost a myšlení Bernarda z Clairvaux a jeho pojetí architektury a umění

Místo konání: Olomouc

Přednášející: Mgr. Roman Kucsa (Filozofická fakulta UP v Olomouci)

Datum konání: 11. 05. 2016

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace: Stáhnout

Anotace

Vlivný teolog a mystik 12. století Bernard z Clairvaux zanechal ve svém obsáhlém díle mimo jiné i své pojetí krásy a její role ve výzdobě a architektuře sakrálního prostoru. Pro náležité pochopení a přiměřenou interpretaci klíčových pasáží bude nezbytné zastavit se nejdříve u Bernardova díla jako celku ve snaze nalézt v tomto výrazně disparátním souboru příležitostných spisů a korespondence společné a specifické prvky. První část přednášky bude uzavřena zamyšlením nad Bernardovým místem v dějinách západního myšlení, nad jeho zdroji a pokračovateli. Druhá část pak bude věnována analýzám několika míst Bernardova díla, která pojednávají o funkci a podobě architektury a umění. V prvé řadě půjde o vybrané paragrafy jeho raných děl De gradibus humilitatis et superbiae, Apologia ad Guillelmum abbatem a několika důležitých dopisů vztahující se k tomuto tématu. V závěru svého příspěvku se zmíním ještě o dobových reakcích na Bernardova díla a pokusím se zhodnotit dopad Bernardových názorů na samotnou podobu cisterciáckých staveb.

Doporučená literatura

Peter Pfister, „Liturgie und Klosterbaunkunst bei den Zisterziensern“, in O. H. Schmidt et al. (hrsg.), Spiritualität und Herrschaft (Berlin: Lukas Verlag, 1998), s. 58-85.