Evolúcia a progresívny vývoj

Místo konání: Olomouc

Přednášející: PhDr. Dušan Gálik, CSc. (Filozofický ústav SAV v Bratislavě)

Datum konání: 16. 04. 2014

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace:

Anotace

Evolúcia sa z hľadiska priebehu chápe v zásade dvojakým spôsobom: ako postupnosť štádií, ktoré nevyhnutne nadväzujú jedno na druhé, alebo ako realizácia možností v závislosti od podmienok prostredia. Kým v prvom prípade sa evolúcia chápe ako proces usmernený vnútorným zákonom, v druhom prípade hrá kľúčovú úlohu náhoda. Cieľom príspevku je ukázať, že darvinistické chápanie evolúcie nezdôvodňuje ani jeden z týchto prístupov, naopak, že  „progresivistické“ resp. „neprogresivistické“ chápanie evolúcie predchádza každý pokus o vedecké vysvetlenie evolúcie, je súčasťou jej filozofického pozadia a vytvára prostredie pre jej interpretáciu, vrátane interpretácie zmyslu a cieľa evolúcie.

Doporučená literatura

Dušan Gálik, "Darwin, evolúcia a progresívny vývoj", in: Jozef Kelemen et al. (eds.), Kognice a umělý život IX (Opava: Slezská univerzita, 2009), s. 77-82.

Dušan Gálik, "Teória evolúcie a filozofia", in: Vladimír Kvasnička et al. (eds.), Umelá inteligencia a kognitívna veda II (Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2010), s. 89-123.