Filozofická kritika pojetí genderu v současných genderových teoriích

Místo konání: Olomouc

Přednášející: Doc. Petr Dvořák, Ph.D. (Cyrilometodějská teologická fakulta UP, Olomouc; Filosofický ústav AV ČR, Praha)

Datum konání: 06. 05. 2020

Pozvánka:

Prezentace:

Anotace

Přednáška si klade za cíl 1. osvětlit feministické, marxistické a postmoderní kořeny pojmu genderu a jeho vývoj od šedesátých let dvacátého století; 2. obhájit tezi, že filozofická genderová a transgenderová antropologie, která na tomto pojmu staví, vychází z nesprávných postmoderních epistemických předpokladů, a proto by měla být odmítnuta. Pojem genderu doznal určitého vývoje. Základem je v jádru marxistická idea o nadvládě jedné společenské skupiny nad druhou. Společensko-konstruktivistický ráz pojmu byl ještě umocněn v postmoderní interpretaci. Epistemické předpoklady, na kterých jsou současné genderové teorie založeny, nejsou racionálně obhajitelné. Jejich přijetí de facto ruší racionální diskusi. Tím vedou k nežádoucím společenským důsledkům v podobě emotivizace a ideologizace veřejné diskuse a omezování svobody slova nejen ve veřejném prostoru, ale také v oblasti vědeckého bádání. Autor ve své kritice vychází z metodologických principů analytické filozofie.