„Gender ideológia“, „politická korektnosť“ a gramatika konzervativizmu

Místo konání: Olomouc

Přednášející: Pavol Hardoš, Ph.D. (Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Bratislava)

Datum konání: 18. 11. 2020

Pozvánka:

Prezentace:

Anotace

Jadrom konzervatívnej ideológie je reakcia na vnímané spoločenské zmeny ohrozujúce niektoré jestvujúce hierarchické vzťahy. V rámci tejto reakcie konzervativizmus konštruuje „tradície“ jestvujúcich poriadkov a zrkadlové diskurzívne pojmy, ktorými prezentuje svoju ideologickú kritiku hroziacich zmien. Opierajúc sa o „morfologickú“ analýzu ideológii, túto logiku konzervatívneho politického myslenia ukážem na dvoch konkrétnych pojmoch, „bojových konceptoch“, ktoré využívajú konzervatívni aktéri: „gender ideológia“ a „politická korektnosť“. V oboch prípadoch ide o diskurzívne vytvorenie fiktívneho oponenta pre potreby spochybnenia nepriateľského ideologického projektu liberálneho egalitárstva. Kým koncept tzv. „gender ideológie“ slúži na obranu rodovej a sexuálnej hierarchie priamo, koncept „politickej korektnosti“ je diskurzívnou taktikou dozorovania nad jazykom, ktorý spochybňuje normatívnu hodnotu rôznych hierarchii ako takých.