Historická epistemologie a problém objektivity ve vědách

Místo konání: Olomouc

Přednášející: Mgr. Ondřej Švec, Ph.D. (Filozofická fakulta UHK v Hradci Králové)

Datum konání: 06. 05. 2015

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace: Stáhnout

Anotace

Ve své přednášce nejprve vymezím historicko-epistemologickou metodu, s níž autoři jako G. Bachelard, G. Canguilhem a M. Foucault přistupují k vědeckým pojmům, a poté tuto metodu aplikuje na otázku historických podmínek objektivity. Mým cílem je ukázat, že samotný pojem "vědecké objektivity" má své netriviální dějiny, které filozofové vědy musejí vzít v úvahu, zamýšlejí-li se nad oním zvláštním druhem platnosti, jímž se vyznačují výsledky vědeckého bádání. Na základě historiografie vědeckých atlasů, které podala L. Daston a P. Galison v knize Objectivity, se pokusím dokázat, že ostré rozdělení subjektivního a objektivního se objevilo teprve v polovině 19. století, zatímco rozlišování poznatků legitimních (adekvátních, přírodě věrných, nezpochybnitelných) a nelegitimních (neadekvátních, zmatených, nejistých) doprovázelo novověkou vědu od jejího samotného vzniku. Mou další tezí je pak provázanost mezi historickými proměnami v sebe-pojetí myslícího subjektu na jedné straně a různými historickými podobami objektivizace přírody na straně druhé: nestačí proto říci, že předmět vědy je konstituován v průběhu samotného vědeckého výzkumu, nýbrž je třeba zpětně rekonstruovat proměny samotné kategorie objektivity v souvislosti s tím, jak se napříč dějinami postupně utvářelo a proměňovalo sebe-pochopení vědce coby poznávajícího subjektu.

Doporučená literatura

Lorraine J. Daston & Peter Galison, Objectivity (New York: Zone Books, 2010).