Intuice v etice: víc škody než užitku?

Místo konání: Olomouc

Přednášející: Mgr. Petra Chudárková (Filozofická fakulta UP, Olomouc)

Datum konání: 27. 02. 2019

Pozvánka:

Prezentace: Stáhnout

Anotace

Podle mnohých filozofů jsou morální intuice pro etiku podobně důležité jako percepce pro epistemologii – mají sloužit jako základ poznání. Není proto divu, že etikové jen velmi neradi přijímají kritiku, která se morálních intuic týká. Problémů je však celá řada. Předně neexistuje ani vzdálená shoda, co to ony intuice vlastně jsou. I v rámci jednotlivých přístupů se jejich pojetí často zásadně liší. Druhý závažný problém představuje nesoulad mezi samotnými etiky, kteří se mezi sebou nedokáží shodnout na tom, které intuice lze považovat za základ morálního poznání, a které nikoliv. Další nelehkou výzvou je empirický výzkum, který ukazuje, že ať už morální intuice chápeme v podstatě jakkoliv, rozhodně nejsou tak spolehlivými vodítky, jak by si mnozí etikové přáli. Přednáška bude sestávat ze dvou částí. První část bude věnována roli intuic v oblasti normativní etiky a metaetiky, především morální epistemologie, a pokusí se vysvětlit důvody, proč jsou většinou etiků považovány za nepostradatelné. Druhá část se naopak zaměří na přístupy, které poukazují na problematické stránky morálních intuic a snaží se těmto výzvám postavit. V závěru se příspěvek pokusí nastínit, jaké řešení se s ohledem k dané kritice jeví jako nejslibnější.