Konzervativní interpretace americké revoluce

Místo konání: Olomouc

Přednášející: Mgr. Šimon Gillar (Filozofická fakulta UP v Olomouci)

Datum konání: 10. 05. 2017

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace: Stáhnout

Anotace

Zatímco s rozdílem mezi anglickou a francouzskou revolucí, jak jej chápe Edmund Burke, obecně konzervativní autoři souhlasí, problematický je pohled na revoluci v Americe. Ta je na základě srovnání právě s anglickou, respektive francouzskou revolucí interpretovatelná dvěma způsoby. Jedna skupina myslitelů definuje východiska americké revoluce jako konzervativní, druhá jako liberální. Zastáncem první skupiny je například americký konzervativní teoretik Russell Kirk, který chápe americkou revoluci jako konzervativní reakci proti královským inovacím. Popisuje ji jako revoluci proti absolutní moci, a tedy jako revoluci nevyhnutelnou a legitimní. S Kirkem v pohledu na americkou revoluci nesouhlasí například britský konzervativní myslitel Michael Oakeshott, podle kterého převládal před revolucí v Americe zejména racionalistický typ politiky a myšlenky, které byly inspirovány liberálem Johnem Lockem. Tyto myšlenky byly založeny na „abstraktních principech“ a nikoliv na tradici. Přednáška je zaměřena na analýzu jednotlivých východisek konzervativní interpretace americké revoluce a na otázku, nakolik je možné tuto interpretaci považovat za legitimní.

Doporučená literatura

Susan Dunn, „Revolutionary Men of Letters and the Pursuit of Radical Change: The Views of Burke, Tocqueville, Adams, Madison, and Jefferson“, The William and Mary Quarterly, roč. 53, čís. 4 (1996), s. 729-754.