Naturalistický omyl a prirodzený zákon podľa T. Akvinského

Místo konání: Olomouc

Přednášející: prof. Michal Chabada, Ph.D. (Filozofická fakulta UK v Bratislavě)

Datum konání: 08. 11. 2017

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace: Stáhnout

Anotace

V súčasnom etickom diskurze v oblasti analytickej filozofie prevláda názor, že veda sa týka oblasti faktov a jej poznatky sú formulované v deskriptívnych vetách. Naproti tomu sa etika týka oblasti hodnôt a jej výsledkom sú normatívne vety. Jadrom tohto prevládajúceho názoru je, že tieto dve oblasti sú oddelené a preto normatívne vety nemožno odvodiť z deskriptívnych. Prednáška si kladie za cieľ pozrieť na Akvinského teóriu prirodzeného zákona z aspektu súčasných etických diskusií, t. j. či sa dopúšťa naturalistického omylu, keď argumentuje v prospech noriem odvodených z ľudskej prirodzenosti. V rámci stanoveného cieľa chceme preskúmať, či sú podľa Akvinského fakty a hodnoty dve oddelené oblasti alebo nie, a s akým chápaním prirodzenosti pracuje.