Od mýtu k vede o ľudskej mysli

Místo konání: Olomouc

Přednášející: prof. PhDr. Silvia Gáliková, CSc. (Filozofická fakulta TU v Trnavě)

Datum konání: 23. 10. 2013

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace: Stáhnout

Anotace

V prednáške vychádzam z najnovších experimentálnych a teoretických poznatkov o povahe jednotlivých stavov mysle človeka. Pozastavím sa pri dvoch okruhoch problémov, ktoré rezonujú v súčasných diskusiách a teóriách filozofov, neurovedcov, lekárov, psychológov atď., a to: a) problém disproporcií medzi subjektívne prežívanými stavmi skúsenosti a ich teoretickou explanáciou a b) otázka iluzórnosti vedomej ľudskej mysle. Cieľom prednášky je poukázať na význam experimentálneho skúmania normálnej a patologickej mysle pre pochopenie povahy vzťahu myseľ-mozog-správanie.

Doporučená literatura

Patricia Churchlandová, "Môže nás neurobiológia naučiť niečo o vedomí?", in: Silvia Gáliková & Egon Gál (eds.), Antológia filozofie mysle (Bratislava: Kalligram, 2003), s. 607-629.