Ovlivňují osobnostní rysy naše intuice o problému mysli a těla? Výsledky pilotní studie

Místo konání: Olomouc

Přednášející: Mgr. Marek Havlík, Ph.D. (Národní ústav duševního zdraví, Praha)

Datum konání: 16. 10. 2019

Pozvánka:

Prezentace: Stáhnout

Anotace

Vztah mezi mentální sférou a fyzickým mozkem, který je známý jako problém mysli a těla, stále představuje nezodpovězenou otázku trápící jak filosofy, tak neurovědce. Tento příspěvek vychází z naší pilotní studie, která se věnovala výzkumné otázce, zda osobnostní rysy ovlivňují intuice o problému mysli a těla, a zdali je možné identifikovat intuitivní preference k dualismu či materialismu, od nichž se se odvíjí sklony k potenciální redukci mentální sféry na mozek a jeho aktivitu. Pro účely této pilotní studie jsme vytvořili dotazník, v němž jsme využili několik teorií analytické filosofie mysli. Na základě tohoto dotazníku jsme byli schopni kategorizovat jednotlivé účastníky studie do několika předem zvolených kategorií. Těmito kategoriemi byly dualismus, nereduktivní materialismus a reduktivní materialismus. Abychom otestovali naši hypotézu, zdali osobnostní rysy korelují (a možná ovlivňují) s inklinacemi k těmto specifickým kategoriím, účastníci studie byly vyšetřeni pomocí Cloningerova osobnostního dotazníku – Temperament and Character Inventory (TCI). Výsledky naší studie prokázaly statisticky významnou souvislost mezi specifickým rysem osobnosti a intuitivními inklinacemi k dualismu, nereduktivnímu materialismu a reduktivnímu materialismu. Naše výsledky tak naznačují, že filosofické teorie a hypotetická řešení problému mysli a těla, stejně jako např. spory ohledně závěrů myšlenkových experimentů, mohou být zapříčiněny rozdíly v osobnostních rysech. Tato skutečnost by měla být zohledněna při budoucích diskuzích mind-body problému.