Proč nám uniká univerzální definice života?

Místo konání: Olomouc

Přednášející: Mgr. et Mgr. Vladimír Vodička (Filozofická fakulta UP v Olomouci)

Datum konání: 05. 11. 2014

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace: Stáhnout

Anotace

Ačkoliv patří život a otázky spojené s jeho definicí k tradičním filozofickým tématům, na počátku jednadvacátého století a po zhruba dvou a půl tisíci letech filozofické tradice není k dispozici uspokojivá definice života. Obtíže spojené s definováním života však zdaleka neprovází pouze filozofii, ale prakticky všechny obory, kterých se téma života týká. Příčiny tohoto stavu lze vnímat jako kombinaci několika komplementárně spojených skutečností. Tyto budou pojednány jako důvody pro nemožnost vytvoření univerzální definice života a postupně se věnují problematice původu života a postulované hranice mezi živým a neživým, vývoje života a jeho různorodosti, mnohosti přístupů k definování života a neustávajícím objevům nových organismů, filozofické tradici a nejasnosti pojmů, vývoji života jako historickému procesu, kritice definic života z pohledu „jednoho vzorku“ a reflexi pojmu život konceptuální analýzou. Dílčí příčiny budou postupně rozebrány z pohledu filozofie biologie a to s přihlédnutím k filozofické tradici, otázkám spojeným s životem a jeho vybranými definicemi, k aktuálním poznatkům a výzkumům věnujícím se životu a možnému přínosu filozofie ke snahám nalézt definici života jako takovou.

Doporučená literatura

Carol E. Cleland & Michael Zerella, "What Is Life?", in Kostas Kampourakis (ed.), The Philosophy of Biology: A Companion for Educators (Dordrecht: Springer, 2013), s. 31-48.