Původ, problémy a vyhlídky kosmopolitní ideje v globální situaci

Místo konání: Olomouc

Přednášející: Mgr. Otakar Bureš (Filozofická fakulta UP, Olomouc)

Datum konání: 04. 12. 2019

Pozvánka:

Prezentace: Stáhnout

Anotace

Přednáška se zaměří představení ideje kosmopolitismu, a především na problém vztahu kosmopolitismu a univerzalismu. Nejprve bude nastíněn tradičně podávaný vývoj myšlenky kosmopolitismu od kyniků a stoiků přes křesťanský univerzalismus po moderní pojetí gradující v Kantově myšlení. Tento výklad bude následně problematizován úvahami o vztahu objektivity a normativity (sociální) vědy, o otázce původu a kulturní vázanosti určitého konceptu (evropocentrismus) a jeho historické roli (v imperialismu či kolonialismu) a v neposlední řadě úvahou o vztahu modernity a kapitalismu. Na tomto základě se pokusím zodpovědět otázku po povaze a limitech současného kosmopolitismu a závěrem představit pokus o náhled za horizont těchto omezení směrem k pluralistickému univerzalismu.