Realismus a literární fikce

Místo konání: Olomouc

Přednášející: prof. PhDr. Petr Koťátko, CSc. (Filosofický ústav AV ČR v Praze)

Datum konání: 09. 04. 2014

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace: Stáhnout

Anotace

Jazykový konstruktivismus vychází z předpokladu, že cokoli, o čem vypovídáme, je ipso facto strukturováno jazykem, takže předmětem našich výpovědí mohou být výlučně jazykové konstrukty. Odmítneme-li toto pojetí fungování jazyka (a naopak vyložíme jazyk a jazykovou komunikaci jako součást způsobu, jakým zaujímáme své místo ve struktuře reálného světa), musíme se mimo jiné vyrovnat s problémem fikčního diskursu. Neměli bychom připustit, že alespoň v této sféře, například v tvorbě a interpretaci literárních děl, plní jazyk světotvornou funkci, kterou mu obecně připisují jazykoví konstruktivisté? Autor se zaměří na základní komunikativní rozvrh, v němž se odehrává interpretace literárního textu, a položí si otázku, jakou roli v něm hraje reálný svět a jeho entity, fikční entity, vypravěč, empirický autor a implikovaný (resp. hypotetický či modelový) autor postulovaný některými literárními teoretiky. Jeho cílem bude ukázat, že důsledně realistické pojetí vztahu jazyka a světa vytváří dobré předpoklady pro analýzu fikčního diskursu.

Doporučená literatura

Mark Sainsbury, "Representing Unicorns: How to Think About Intensionality", in Gregory Currie et al. (eds.), Mimesis: Metaphysics, Cognition, Pragmatics (London: College Publications, 2012), s. 106-131.