Řeč a zjevnost

Místo konání: Olomouc

Přednášející: prof. PhDr. Pavel Kouba (Filozofická fakulta UK v Praze)

Datum konání: 12. 04. 2017

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace:

Anotace

Úvahy o povaze řeči se objevovaly ve filozofické tradici spíše na okraji zkoumání povahy poznání; řeč jako téma se někdy prosazovala výrazněji, jindy téměř zcela mizela. Po několika historických připomínkách (Platón, Aristoteles, Kant) bude načrtnut výklad řečového rozumění v Heideggerově Bytí a času. Krátká diskuze recepce raného Heideggera v americkém normativním pragmatismu (Dreyfus, Brandom, Crowell) by měla ukázat, co je na Heideggerově pojetí řeči podstatné, co však zůstává u něho samého dvojznačné a v recepci jeho díla bývá překryto jinými motivy. Nástrojem k zřetelnější tematizaci základních rysů řečovosti je obnovení distinkce mezi řečí a jazykem.

Doporučená literatura

Pavel Kouba, „Pravda v rozumění“, in Život rozumění (Praha: OIKOYMENH, 2014), s. 131-156.