Reflexe Aristotelových pojmů FRONÉSIS a THEÓRIA ve fenomenologii Eugena Finka a Jana Patočky

Místo konání: Olomouc

Přednášející: Mgr. et Bc. Lenka Jedličková (Filozofická fakulta UP, Olomouc)

Datum konání: 21. 10. 2020

Pozvánka:

Prezentace:

Anotace

Pro dílo Jana Patočky byla inspirací (vedle fenomenologie Edmunda Husserla, Martina Heideggera a Hannah Arendtové) zejména řecká filozofie. Značnou část svého bádání věnoval především Sókratovi a Platónovi. O to překvapivější je jeho pozdější náhlý příklon k Aristotelovi, na který, zdá se, měl významný vliv jeho přítel, německý fenomenolog Eugen Fink. Byla to nejspíše jeho nepříliš známá stať „PHRONESIS und THEORIA“, která podstatně ovlivnila Patočkův pozdní filozofický vývoj. Složitá analýza pojmu jednání, jak ji provádí Aristotelés v Etice Níkomachově, se stala pilířem koncepce tří pohybů lidské existence. Avšak východiskem Patočkových úvah o souvislosti mezi jednáním, politickým životem a lidskou konečností byl nejspíše Finkův brilantní rozbor Aristotelových pojmů FRONÉSIS a THEÓRIA, na který Patočka navázal a zásadním způsobem jej rozvedl.