Tri modality transcendencie

Místo konání: Olomouc

Přednášející: prof. PhDr. Miroslav Marcelli, Ph.D. (Fakulta humanitních studií UK v Praze)

Datum konání: 25. 03. 2015

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace: Stáhnout

Anotace

K pojmu transcendencie sa v prednáške pristupuje z hľadiska jej kultúrnych a dejinných predpokladov a určení. Filozofické koncepcie transcendencie (a imanencie) sa takto ukazujú ako pokusy o ontologické zakotvenie istého druhu skúsenosti, ktorá sa rodí, rozvíja a zaniká v konkrétnej dejinnej situácii. V tejto perspektíve sa prednáška bude najskôr zaoberať dvoma typmi transcendencie, klasickou a dejinnou. V súvislosti s nimi do problematiky vstúpi transformácia, prinášajúca zmeny v chápaní priestoru a času. Napokon sa prednáška obráti ku koncepcii transcendencie, ktorá sa spája s prostriedkami telekomunikácie a prináša potrebu uvažovať o úlohe rytmu.

Doporučená literatura

Miroslav Marcelli, "Transcendencia a imanencia ako skúsenosť", in Pavol Suchárek & Richard Sťahel (eds.), Filozofia a umenie žiť: zborník vedeckých príspevkov (Bratislava a Nitra: Slovenské filozofické združenie pri SAV v spolupráci s Vydavateľstvom IRIS a Filozofickou fakultou UKF v Nitre, 2014), s. 175-191.