Environmentalizmus ako východisko politického myslenia obdobia antropocénu

Místo konání: Ostrava

Přednášející: Doc. Richard Sťahel, PhD. (Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)

Datum konání: 26. 10. 2017

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace:

Anotace

Politická filozofia vzniká z reflexií kríz, rizík a hrozieb, ktorým spoločnosť čelí. Environmentalizmus ako smer súčasnej politickej filozofie vychádza z reflexie príčin a možných následkov globálnej environmentálnej krízy ako jedného z najvážnejších ohrození predpokladov existencie súčasného politického systému i globálnej civilizácie vôbec. Vzhľadom na zmenené sociálne, technologické i environmentálne východiskové podmienky existencie ekonomicko-politické- ho systému, ktoré sú dôsledkom prechodu zo stabilnej geologicko-klimatickej éry holocénu do nestabilnej éry antropocénu treba nanovo premyslieť základné premisy, imperatívy i konceptuálne rámce súčasného ekonomicko-politického systému. Tie vo filozofickej rovine na- črtli zakladatelia novovekého politického myslenia, pričom v dielach niektorých z nich možno identifikovať aj niektoré zo základných premís environmentalizmu a tiež koncepty, ktoré sú relevantné pre reflexiu súčasných hrozieb a rizík. Vhodné pre reflexiu krízy súčasného ekonomicko-politického systému z hľadisku environmentalizmu sú koncepty občianskych a ľudských práv, prirodzeného stavu a spoločenskej zmluvy. Práve tieto koncepty je možné a zároveň potrebné aktualizovať pre antropocén. Politická filozofia 21. storočia musí reflektovať environmentálne predpoklady a limity existencie a formy ekonomicko-politického systému a zároveň brať do úvahy, že akékoľvek ekonomické i sociálne aktivity majú vplyv na kvalitu a udržateľ- nosť životného prostredia.