Mikuláš Kusánský a kvadratura kruhu

Místo konání: Ostrava

Přednášející: Mgr. Libor Koudela, Ph.D. (Ústav matematiky a kvantitativních metod, Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice)

Datum konání: 21. 02. 2017

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace:

Anotace

Mikuláš Kusánský (1401–1464) používal často matematické úvahy při formulování svých filosoficko-teologických myšlenek. Intelektuální imaginace a meditace o proměně geometrických objektů umožňují podle Kusána překonávat omezení světa vnímaného smysly. S tím je spojena představa splývání protikladů (coincidentia oppositorum), překlenování rozdílu mezi jevy, jež jsou na materiální úrovni neslučitelné. Kusánus je rovněž autorem několika čistě matematických spisů, věnovaných z velké části pokusům o vyřešení kvadratury kruhu aplikováním těchto myšlenek. Kusánovy pokusy se staly předmětem kritiky Regiomontana (1436–1476), jenž důkladnými numerickými výpočty dokazoval nesprávnost Kusánových výsledků. Ve sporu Regiomontana s Kusánem lze spatřovat pozoruhodný doklad změny ve vývoji matematického myšlení v Evropě v období pozdního středověku.