skip to Main Content

Veronika Krátka Špalková | Propaganda minulosti a dezinformace současnosti

Filozofická fakulta Univerzity Palackého Křížkovského 513/12, Olomouc

Propaganda a dezinformace jsou témata, která se v současnosti velmi častou používají v souvislosti s hybridní či informační válkou. Zatímco propaganda je fenomén známý již dlouhá staletí, dezinformace se jeví jako fenomén relativně nový. Navzdory malým odlišnostem obojí významně ovlivňuje společenské dění po celém světě. Jak to dopadne, když propagandu a dezinformace začneme srovnávat?

Vanda Maufras Černohorská | Pod tíhou pandemie: Jak se zkoumají dopady covid-19 na genderové nerovnosti?

Filozofická fakulta Univerzity Palackého Křížkovského 513/12, Olomouc

Pandemie covid-19 je zdravotní, humanitární, ekonomickou a společenskou krizí, která v uplynulých dvou letech zasáhla do téměř všech aspektů našeho života. Stejně jako krize předchozí, nedopadá ani ta covidová na všechny stejně. Jak ukazují průběžné výsledky mezinárodního projektu RESISTIRÉ, který realizuje Sociologický ústav AV ČR spolu s dalšími výzkumnými partnery, pandemie významněji dopadá na ženy…

Dagmar Pichová | Ženy v dějinách české filozofie: úvod

Filozofická fakulta Univerzity Palackého Křížkovského 513/12, Olomouc

Ačkoliv jsou dnes jejich jména málo známá, i ženy se vždy podílely na vědění, vstupovaly do diskusí a přicházely s originálními myšlenkami. Poslední dekády je tak možné sledovat zájem o roli žen v dějinách filozofie v domácím i zahraničním prostředí. Ve své přednášce představím projekt věnovaný ženám v dějinách české filozofie, hlavní metodologické principy a…

Zdeňka Jastrzembská | Ženy v dějinách české filozofie: kouzlo romantické naturfilozofie

Filozofická fakulta Univerzity Palackého Křížkovského 513/12, Olomouc

Propojení romantismu a specifické podoby filozofie přírody, která se vyvinula v rámci německého idealismu, je charakteristické především pro německé myslitele přelomu 18. a 19. století. V první polovině 19. století se však tato myšlenková symbióza uplatňovala a silně rezonovala i v českém prostředí a její vlivy jsou doložitelné také v pracích žen. Základní rysy romantického…

Kateřina Lochmanová | Inercialita: slepá ulička Leibnizovy korespondence s Clarkem

Filozofická fakulta Univerzity Palackého Křížkovského 513/12, Olomouc

Přednáška si klade za cíl představit alternativní interpretaci proslulého sporu ohledně relativity prostoru mezi německým novověkým filozofem G. W. Leibnizem a anglickým teologem S. Clarkem. Přestože za cíl Leibnizova útoku by se v kontextu této polemiky patřilo označit v prvé řadě substantivalismus, tj. přístup nakládající s prostorem jako se substancí, obvykle bývá do opozice vůči…

Mariana Szapuová | Filozofia a feminizmus, alebo ako môže byť filozofia feministická

Filozofická fakulta Univerzity Palackého Křížkovského 513/12, Olomouc

Čo je feminizmus, nie je slovné spojenie „feministická filozofia“ oxymoron? Čo znamená adjektívum „feministický“ v prípade filozofie? Prieniky feministického myslenia do filozofie z historickej perspektívy. Čím sa vyznačuje súčasná feministická filozofia a ako je členené jej tematické pole? Problém pohlavnej odlišnosti vo filozofii a metafyzika pohlaví. Kritika androcentrizmu západnej filozofickej tradície: prípad J. J. Rousseaua.…

Eva Kundtová Klocová | Bohové, magie a spolupráce

Filozofická fakulta Univerzity Palackého Křížkovského 513/12, Olomouc

Víra v nadpřirozené činitele a procesy je všudypřítomná, napříč historií i kulturami. Sdílené a kulturně předávané nadpřirozené představy jsou základem náboženských tradic a institucí. Kognitivní modely týkající se nadpřirozených činitelů a jejich fungování ve světě informují a ovlivňují postoje a chování lidí a mají silný vliv na vzorce sociálních interakcí. Současné studie testující evoluční modely…

Kateřina Šolcová & Zdeněk Žalud | Korespondence českého polyhistora doby pobělohorské, Jana Marka Marciho z Kronlandu (1595–1667)

Filozofická fakulta Univerzity Palackého Křížkovského 513/12, Olomouc

Korespondence mezi učenci na počátku novověku, pro který byl typický nebývalý rozvoj vědy, se stala důležitým pramenem pro poznání tohoto období. Nicméně učencům doby pobělohorské spojeným s českým prostředím nebyla dosud v tomto ohledu věnována dostatečná pozornost. Přednáška představí projekt edice dopisů českého učence všestranného zaměření, profesora lékařské fakulty pražské univerzity Jana Marka Marci z…

Michaela Fišerová | Co znamená pohladit zvíře?

Filozofická fakulta Univerzity Palackého Křížkovského 513/12, Olomouc

Přednáška přispívá k překlenutí propasti mezi diskursy o lidech (psychologie) a zvířatech (etologie). Autorka zaměřuje pozornost na lidskou potřebu hladit zvířata, proměňovat je ve své „mazlíky“, „společníky“, „přátele“. Ochočením zvířat lidé zakládají lidský vztah k nelidskému: afektivním gestem proměňují zvíře v imaginárního kvazi-člověka, v bytost, které náleží pohlazení. Nelidský jiný se tím mění v lidského…

Tereza Matějčková | Hegelova fenomenologie světa

Filozofická fakulta Univerzity Palackého Křížkovského 513/12, Olomouc

V příspěvku bude představena hlavní osa knihy Hegelova fenomenologie světa (2018, 2020). Autorka v prvním kroku představí interpretační přístup k Fenomenologii ducha, přičemž se zaměří na pojem světa a světskosti. Proti tradičním interpretacím Fenomenologie jako „Bildungsromanu“ autorka tvrdí, že se zde „nebuduje“ vědomí, ale konkrétní forma světa. Vědomí vychází ve svém vnímání, myšlení a jednání…

Barbora Kundračíková | Jak může filozofie obohatit nebo zkomplikovat vztah k současnému umění?

Filozofická fakulta Univerzity Palackého Křížkovského 513/12, Olomouc

Současné umění je tématem povýtce přitažlivým a reflektovaným, a to přesto (či proto), že sám pojem lze za definici považovat jen stěží. Na druhou stranu, tyto diskuse se vedou nejčastěji právě a především v jeho kontextu – v rámci toho, o čem kdysi pánové Dickie a Danto hovořili jako o světě umění. Přednáška nemá ambici…

Back To Top