skip to Main Content

Juraj Šuch | Anglosaská filozofie histórie od 2. poloviny 20. storočia

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Arna Nováka 1/1, Brno

V úvode prednášky sa predstaví problematika diskusie (W. Draya, A. Donagana, M. Scrivena) nad ideou pokrývajúceho zákona pri vysvetľovaní v histórii, ktorú nastolil C. Hempel v polovici 20. storočia. V kontraste s touto ukončujúcou sa diskusiou sa objavili postupne úvahy nad vysvetľujúcim efektom historickej narácie v prácach W. B. Gallieho, A. Danta, L. O. Minka…

Michaela Fišerová | Jacques Derrida a fotografické přízraky: ontologie a rétorika události v kontextu záznamových technologií

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Arna Nováka 1/1, Brno

Z pozice Derridovy dekonstrukce přednáška zaměřuje pozornost na fotografii jako na "melancholické" médium generující technologicky konzervované fragmenty vizuálních vjemů. Úvaha o neopakovatelné události a jejím opakovatelném fotografickém záznamu, která bude v přednášce rozvinuta, bude vycházet z Didi-Hubermanovy koncepce "přežívání" vjemu v reportáži, z Merleau-Pontyho chápání technologicky trvale "otevřených okamžiků" a z Barthesova pojetí fotografií jako…

Ondřej Beran | Myšlení pro umělou inteligenci

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Arna Nováka 1/1, Brno

V přednášce se pokusím popsat, v čem spočívá přínos filosofie k otázce, zda mohou stroje myslet. Příspěvky pionýrských postav diskuse (Turing, Searle) bývají někdy chápány v empiricko-technickém smyslu: Ano, umělé entity (stroje, počítače, programy) mohou dosáhnout myšlení, a to takto a takto; resp.: Ne, nemohou, protože by musely umět dělat to a to, a toho…

Jan Čížek | Raně novověká mosaická fyzika: případ Jana Bayera (1630-1674)

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Arna Nováka 1/1, Brno

Přednáška si klade za cíl osvětlit dosud poněkud opomíjený fenomén dějin raně novověké filozofie, jímž je tzv. mosaická fyzika. Tato koncepce přírodní filozofie, jejíž obliba vyvrcholila v 16. a 17. století, spočívala v přesvědčení, že ani tradiční filozofie (s Aristotelem v čele), ani nově se formující přírodní věda nejsou schopny adekvátně poznat svět, pokud opomíjejí…

Tomáš Dvořák | 3 000 000 let rozpoznávání obrazu

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Arna Nováka 1/1, Brno

Jakkoli je v současné době problém rozpoznávání vzorů spojován primárně s umělou inteligencí, strojovým viděním a kognitivní neurovědou, praktiky a techniky rozpoznávání vzorů mají dlouhou a spletitou historii. Přednáška se zaměří na specifický případ této klasifikace objektů do tříd – nikoli identifikaci konkrétních objektů v obraze, nýbrž rozpoznávání obrazu jako obrazu a jeho roli v…

Jan Votava | Filozofické problémy efektivního altruismu

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Arna Nováka 1/1, Brno

Efektivní altruismus je mladý myšlenkový směr a hnutí, které se snaží orientovat svou aktivitu podle pokud možno racionálního a vědecky informovaného zkoumání otázky, jak lze s vynaložením určitého množství zdrojů vykonat co největší množství dobra. Je zřejmé, že s takovým zadáním efektivní altruismus zákonitě naráží na problémy metaetiky, etiky i na problém přetavení obecnějších filozofických…

Radim Brázda | „Tvargle“ a klima: nauka o klimatu z pohledu filozofické antropologie

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Arna Nováka 1/1, Brno

Mohou mít něco společného „Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit“ (1784) od Johanna Gottfrieda Herdera a chutné výrobky z továrny Josefa Wesselse v Lošticích, jejíž počátky sahají do roku 1876? Přednáška představí téma klimatologie z pohledu filozofické antropologie. Naznačí, jak se téma klimatu formovalo od konceptu Herderovy „Ärologie“ k současným úvahám amfibiotické antropologie. Pro…

Radim Bělohrad | Děti na míru, nebo pod míru? Etika genetické selekce zdravotně postižených potomků při in vitro fertilizaci

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Arna Nováka 1/1, Brno

Příspěvek se zaměří na současnou kontroverzi týkající se užití in vitro fertilizace v kombinaci s preimplantační genetickou diagnostikou k záměrnému výběru potomka, který bude mít zdravotní postižení. Důraz bude kladen na případ konkrétního postižení – vrozené hluchoty. Zastánci údajného práva na takové rozhodnutí tvrdí, že a) vrozená hluchota není postižení, ale svébytná kulturní identita, b)…

Lukáš Bielik | Abdukcia a jej miesto vo vede a filozofii

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Arna Nováka 1/1, Brno

Abdukcia patrí popri dedukcii a indukcii k dôležitým myšlienkovým postupom, ktoré využívame v empirických vedných disciplínach, v bežnom živote i vo filozofii. Najskôr rozlišujem abdukciu ako myšlienkový postup a abdukciu ako argument, ktorý je jeho výsledkom. Následne približujem dve tradične diskutované funkcie abdukcie: a) funkciu generovania hypotéz; a b) funkciu zdôvodnenia hypotéz. Upozorňujem tiež na…

Sergius Kodera | Francis Bacon’s Uses of Classical Myth: Freedom of Interpretation and Ideas of Progress in the De sapienta veterum (1609)

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Arna Nováka 1/1, Brno

The De sapienta veterum (Wisdom of the Ancients) has not been in the limelight of Bacon scholarship. This is all the more surprising, as it was one of Bacon's most successful texts in his day and well beyond. My talk will investigate Bacon's specific (and ingenious) employment of various Classical myths to convey some of…

Iva Svačinová | Charakter argumentace v osobních denících

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Arna Nováka 1/1, Brno

V příspěvku se zaměřím na charakter argumentace v tzv. vnitřních dialozích, které lidé vedou sami se sebou ve své mysli. Vycházím z předpokladu, že osobní deníky mohou být pojaty jako přirozený způsob externalizace vnitřních dialogů a mohou nám sloužit jako data pro výzkum jejich charakteru. Pokusím se ukázat, že skrze psaní deníků mohou být realizovány…

Mate Penava | Theories of Truth: A Critical Overview

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Arna Nováka 1/1, Brno

When we talk about what truth is, we are concerned with establishing a criterion for discerning true statements from false ones. But before this, it is necessary to examine if truth is a substantial notion or it can be replaced with some other notion. Several views on truth, jointly labelled as deflationist, claim that truth…

Back To Top